1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Nulisec s.r.o., se sídlem V lužích 735/6, 142 00 Praha 4, IČO: 06359621, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280896, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě obchodů uzavíraných mezi Nulisec, Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu Nulisec Marketplace provozovaného na Webové stránce.
 2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy Kupující má v úmyslu nakupovat a nakupuje Zboží od Prodávajícího na E-shopu, přičemž Kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Smluvní strany se zavazují při obchodování na E-shopu Nulisec Marketplace řídit těmito Obchodními podmínkami.
 4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné smlouvě mezi Nulisec a kupujícím. Odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
 5. Znění obchodních podmínek může Nulisec jednostranně měnit či doplňovat. O změnách je povinen řádně a včas informovat kupující i prodejce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se použije Obchodní zákoník, popř. jiné příslušné obecně závazné právní předpisy České republiky.
 7. Pro řešení sporů mezi smluvními stranami vzniklých v souvislosti s obchodováním na E-shopu nebo s těmito Obchodními podmínkami se stanovuje příslušnost místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4, popř. Městského soudu v Praze. Rozhodným právem je právo České republiky.

2. Pojmy

 • E-shop – internetový obchod se spotřebním zboží provozovaný na webové stránce https://nulisec.com.
 • Kupující - právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která má zřízen Účet na Webové stránce a kupuje Zboží umístěné na E-shopu.
 • Nulisec - obchodní společnosti Nulisec s.r.o., se sídlem V lužích 735/6, 142 00 Praha 4, IČO: 06359621, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280896.
 • Obchod – obchod Prodávajícího vedený pod obchodní firmou Prodávajícího na Webové stránce
 • Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obsah – vše, co se zveřejňuje na Webové stránce.
 • Objednávka – objednávka Zboží učiněná Kupujícím na E-shopu.
 • Očekávaný příjem – Cena za prodané Zboží Prodávajícím, která by měla být ve stanovených lhůtách připsána na bankovní účet Prodávajícího po obdržení dodacího listu se Zbožím.
 • Ověření objednávky – zjištění, zda prodávající disponuje zbožím objednaným kupujícím v požadovaném množství.
 • Prodejce – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která má zřízen Účet na Webové stránce a nabízí Zboží k prodeji na E-shopu.
 • Účet – uživatelský účet zřízený Kupujícím nebo Prodávajícím na E-shopu k nákupu či prodeji Zboží.
 • Webová stránka – https://nulisec.com.
 • Zboží – spotřební zboží umístěné Prodávajícími na E-shop k prodeji Kupujícím.

3. Účet

 1. Kupující a Prodávající jsou povinni si k obchodování na E-shopu zřídit na Webové stránce vlastní Účet. Účet si mohou zřídit prostřednictvím registrace jen právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby starší 18 let.
 2. Založení Účtu je zdarma, nebylo-li sjednáno jinak mezi Nulisec a Prodávajícím.
 3. Kupující i Prodávající odpovídají za to, že veškeré informace uvedené na jejich Účtu jsou pravdivé, správné a úplné. Údaje uvedené na Účtu musí Kupující i Prodávající udržovat aktuální.
 4. Kupující může skrze svůj Účet činit Objednávky Zboží na E-shopu. Prodávající může skrze svůj Účet spravovat svůj Obchod a umísťovat Zboží k prodeji. Prodávající i Kupující jsou dále oprávněni účastnit se diskuze na diskuzním fóru na Webové stránce a dalších aktivit.
 5. K řádnému provozu Obchodu skrze Účet je Prodávající povinen prokázat seznam vlastněného Zboží a produktové fotky Zboží.
 6. Prodávající je odpovědný za vytvoření vlastního Obchodu skrze Účet a za Zboží nabízené na v Obchodě na E-shopu. Prodávající je oprávněn na svém Účtu v Obchodě nahrát informace o Zboží. Prodávající je povinen vkládat do svého Obchodu správné informace o množství Zboží k prodeji, obrázky Zboží, Ceny Zboží a množstevní slevy a další. Prodávající je oprávněn umístit ke svému Obchodu logo své Obchodní firmy.
 7. Přístup Účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující i Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu.
 8. Kupující ani Prodávající nejsou oprávněni umožnit využívání Účtu jejich jménem třetím osobám, jakož ani nákup Zboží za zvýhodněné ceny třetím osobám.

4. Práva a povinnosti Nulisec

 1. Nulisec je správcem Webové stránky, E-shopu i Účtů. Nulisec je povinen zajistit provoz Webové stránky a E-shopu, marketing, zákaznickou podporu, realizaci Objednávky, platební transakce a doručení Zboží kupujícímu. Za tyto služby si Nulisec účtuje provizi z každé transakce, a to ve výši dle ujednání s Prodávajícím.
 2. Nulisec je oprávněna dočasně uzavřít nebo zcela zrušit Účet prodávajícího nebo Kupujícího, pokud Prodávající nebo Kupující porušují své povinnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách, umísťují skrze svůj účet na Webovou stránku nebo E- shop nevhodný Obsah, nepravdivé údaje, poškozují Nulisec nebo ostatní návštěvníky Webové stránky či uživatele E-shopu. V případě, že Nulisec zruší Prodávajícímu nebo Kupujícímu Účet, není možné stejným Prodávajícím nebo Kupujícím založit Účet nový.
 3. Nulisec je oprávněn zkontrolovat a případně upravit či zcela odstranit jakýkoli Obsah na Webové stránce, který porušuje tyto Obchodní podmínky, je nepravdivý, klamavý, urážlivý či poškozující Nulisec nebo ostatní návštěvníky Webové stránky či uživatele E-shopu. Stejně tak, pokud Nulisec obdrží výzvy k odstranění Obsahu od orgánů činných v trestním řízení či státních a soudních orgánů České republiky.
 4. Nulisec povede na Webové stránce statistické údaje o Kupujících i Prodávajících ukazující spokojenost ostatních uživatelů s Kupujícím/Prodávajícím, počet učiněných Objednávek, splněných Objednávek či zrušených Objednávek.

5. Obchodování na E-shopu

 1. Kupující a Prodávající obchodují se Zbožím prostřednictvím objednávkového systému na E-shopu.
 2. Kupující skrze svůj Účet učiní Objednávku Zboží u jednoho nebo více Prodávajících.
 3. Každý Prodávající je povinen do 48 hodin ověřit, zda má objednané Zboží v množství a kvalitě k dispozici na skladě. Pokud ano, potvrdí Objednávku Kupujícího. Pokud ne, informuje Kupujícího o množství dostupného Zboží. Kupující následně potvrdí, zda má zájem o Zboží v menším množství.
 4. Po potvrzení Objednávky Prodávajícím, popř. opětovném potvrzení Kupujícím, zašle Nulisec Kupujícímu pro forma (zálohovou) fakturu, na které bude uvedena celková cena Zboží a cena za dopravu Zboží. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za Zboží na základě pro forma faktury do 48 hodin na bankovní účet Nulisec uvedený v pro forma faktuře.
 5. Po obdržení platby Prodávající doručí zboží Nulisecu s dodacím listem a konečnou fakturou pro Kupujícího nejdéle do 48 hodin. Nulisec poté vyznačí Očekávaný příjem na Účtu Prodávajícího. V případě, že Zboží nebude množstvím, kvalitou, druhem či jiným způsobem odpovídat Objednávce, vyhrazuje si Nulisec právo Zboží vrátit Prodávajícímu a vyzvat jej k nápravě.
 6. Nulisec zkompletuje Zboží od všech Prodávajících dle Objednávky Kupujícího a veškeré takové Zboží zabalí do jedné zásilky. Nulisec následně učiní příkaz k přepravě a zajistí doručení Zboží Kupujícímu. To vše nejdéle do 24 hodin od obdržení Zboží dle Objednávky Kupujícíhood všech Prodávajících.
 7. V případě dohody mezi Nulisec a Kupujícím si může Kupující zboží vyzvednout ve skladu Nulisec.
 8. Objednané Zboží je ve vlastnictví Prodávajícího do okamžiku doručení Zboží do skladu Nulisec a předáním dodacího listu a faktury. Po převzetí Zboží na sklad Nulisec Zboží přechází do vlastnictví Kupujícího. Nulisec není v žádném okamžiku vlastníkem Zboží.
 9. Jakmile kupující obdrží zboží Nulisec přemění očekávaný kredit a zašle prodávajícímu skutečný kredit.
 10. Nulisec převede částku představující kupní cenu za Zboží Prodávajícího obdrženou od Kupujících na bankovní účet Prodávajícího v pravidelných platbách každých deset dnů, a to k 10., 20. a 30. dni v měsíci. Částka dle věty první bude vždy ponížena o sjednanou provizi ve prospěch Nulisec.
 11. Smluvní vztah mezi Kupujícím, Prodávajícím a Nulisec vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací) Prodávajícím.
 12. Prodávající je odpovědný za splnění Objednávky ve smyslu, že Objednávku potvrdí, popř. informuje, v jakém rozsahu není schopen Objednávku splnit, doručí Zboží do skaldu Nulisec v řádné kvalitě a potvrzeném množství.
 13. Prodávající se zavazuje, že bude Objednávky plnit dle svých nejlepších schopností. V případě, že nebude moci splnit Objednávku řádně, je o tom povinen neprodleně informovat Nulisec.
 14. V případě prodlení Prodávajícího s potvrzením Objednávky či informování Kupujícího dle článku 5.3 nebo s doručením Zboží do skladu Nulisec dle článku 5.5, zavazuje se na písemnou výzvu Nulisec zaplatit Nulisec smluvní pokutu ve výši 1 % za každý započatý den prodlení.

6. Cena Zboží, daně, poplatky

 1. Cena Zboží na E-shopu je uvedena bez DPH v zákonné výši, není-li stanoveno jinak. V ceně není zahrnuto dopravné a další náklady spojené s dodáním a balením Zboží, které hradí Kupující (systém EX WORKS INCOTERM). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 2. Kupující hradí kupní cenu za Zboží převodem na bankovní účet Nulisec (platba na pro forma fakturu). V případě dohody s Nulisec je Kupující oprávněn kupní cenu uhradit platbou v hotovosti při převzetí zboží na skladu Nulisec.
 3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Kupující povinen zaplatit na písemnou výzvu Nulisec smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení.

7. Záruky a reklamace

 1. Kupující učiněním Objednávku zaručuje, že
  1. je způsobilý a schopný uhradit kupní cenu objednaného Zboží
  2. má o Zboží zájem a
  3. Zboží řádně převezme.
 2. Prodávající zaručuje, že
  1. Zboží nabízené na E-shopu má tvrzenou kvalitu a vlastnostia odpovídá popisu Zboží na E-shopu,
  2. je vlastníkem Zboží a je držitelem všech nezbytných práv ke Zboží, včetně práv z duševního vlastnictví, a dokumentů či listin souvisejících se Zbožím,
  3. nabídkou a prodejem Zboží neporušuje žádné obecně platné právní předpisy,
  4. v případě reklamace Zboží řádně prověří a v případě zjištění vady způsobené Prodávajícím nahradí Kupujícímu cenu Zboží nebo dodá Kupujícímu nové Zboží.
 3. Nulisec se zaručuje, že
  1. Webová stránka a E-shop budou způsobilé k řádnému obchodování se Zbožím,
  2. zákaznickou podporu Kupujícímu i servisní správcovskou podporu Prodávajícím,
  3. zajistí dodání Zboží Kupujícímu v souladu s článkem 5 těchto Obchodních podmínek.
 4. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění do 14 dnů od zjištění vady, nejdéle však do 2 let od převzetí Zboží. Reklamace se uplatňuje na email team@nulisec.com nebo v sídle Nulisec. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci přímo u Prodávajícího.
 5. Práva z vadného plnění má Kupující zejména v případě, kdy
  1. dodané Zboží je poškozeno,
  2. dodané Zboží neodpovídá Zboží dle Objednávky,
  3. Zboží není dodáno v objednaném množství, resp. v množství opětovně potvrzeném Kupujícím dle článku 5.3 výše,
  4. Zboží bylo dodáno déle než 7 dnů po stanoveném dnu doručení.
 6. Nulisec se zavazuje ve spolupráci s Prodávajícím reklamaci řádně vyřídit. V případě zjištění vady Zboží způsobené na straně Prodávajícího se Prodávající zavazuje takovou škodu nahradit Kupujícímu.
 7. V případě zamítnutí reklamace hradí dopravné Kupující, v případě vyhovění reklamaci hradí dopravné Nulisec.

8. Odpovědnost

 1. Odpovědnost, že Zboží neporušuje práva třetích osob z duševního vlastnictví, má v plném rozsahu Prodávající. Nulisec v tomto směru není v žádném rozsahu odpovědný za kvalitu Zboží ani za práva z duševního vlastnictví ve vztahu ke Zboží.
 2. Nulisec je odpovědný za provoz Webové stránky a E-shopu.
 3. Prodávající se zavazuje odškodnit Nulisec v případě vzniku škody z důvodů na straně Prodávajícího. V případě, že třetí osoba uplatní právo na odškodnění z důvodu ležícího na straně Prodávajícího, zavazuje se Prodávající v případě prokázání škody takovou škodu uhradit.
 4. V případě, že Kupující nebo Prodávající způsobí Nulisec škodu, zavazují se Nulisec tuto škodu nahradit včetně ušlého zisku, nákladů na uplatnění nároku na náhradu škody (včetně nákladů na právní služby a soudního poplatku).
 5. Odpovědnost Nulisec za škodu v souvislosti s provozem Webových stránek, E-shopu a obchodováním na E-shopu je omezena do maximální výše 100.000 Kč.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud smluvní vztah mezi Kupujícím, Prodávajícím a Nulisec obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány soudy České republiky dle článku 1.6 těchto Obchodních podmínek.
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2018.