1. Vymezení pojmů

 • Spol. Nulisec – obchodní společnost Nulisec s.r.o., se sídlem V Lužích 735/6, 142 00 Praha 4, IČO 06359621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280896.
 • E-tržiště – internetový obchod provozovaný Spol. Nulisec na webových stránkách https://nulisec.com, https://nulisec.cz, https://nulisec.eu, https://buonban.cz a https://buonban.eu.
 • Zboží – spotřební zboží prezentované na E-tržišti určené k prodeji.
 • Účet – uživatelský účet s údaji k vyplnění stanovenými Spol. Nulisec zřízený na E-tržišti k nákupu či prodeji Zboží.
 • Prodávající – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která má zřízen Účet a prodává Zboží.
 • Kupující – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která má zřízen Účet a kupuje Zboží.
 • Objednávka – objednávka Zboží učiněná Kupujícím na E-tržišti u jednoho či více Prodávajících.
 • Ověření objednávky – zjištění, zda Prodávající disponuje Zbožím v Objednávce požadovaném množství, jakosti a provedení.
 • Potvrzení objednávky – informování Kupujícího o skutečnosti, že Prodávající disponuje Zbožím v Objednávce požadovaném množství, jakosti a provedení.
 • Zamítnutí objednávky – informování Kupujícího o skutečnosti, že Prodávající nedisponuje Zbožím v Objednávce požadovaném množství, jakosti a provedení a v jakém přesném množství, jakosti a provedení Zboží disponuje.
 • Reklamace – uplatnění práv z vadného plnění.
 • Obchodní podmínky – obchodní podmínky vytvořené Prodávajícím
 • Reklamační řád - podmínky uplatnění práv z vadného plnění Prodávajícího
 • Všeobecné smluvní podmínky – tyto smluvní podmínky vytvořené Spol. Nulisec.

2. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné smluvní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti Spol. Nulisec, Prodávajícího a Kupujícího vznikající v souvislosti s obchodováním na E-tržišti.
 2. Odchylná ustanovení sjednaná ve smlouvě mají přednost před ustanoveními Všeobecných smluvních podmínek.
 3. Znění Všeobecných smluvních podmínek může Spol. Nulisec jednostranně a v přiměřeném rozsahu měnit. O tom je Spol. Nulisec povinna řádně a včas informovat Prodávajícího a Kupujícího.

3. Účet

 1. Prodávající a Kupující jsou povinni si za účelem nákupu či prodeje Zboží zřídit Účet. Účet si mohou zřídit jen právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby starší 18 let.
 2. Prodávající a Kupující jsou povinni na Účtu uvádět pravdivé a úplné údaje. Tyto údaje jsou dále povinni aktualizovat bezodkladně tak, aby vždy odpovídaly skutečnosti.
 3. Prodávající je povinen k řádnému provozu Účtu poskytnout Spol. Nulisec seznam Zboží a produktové fotografie Zboží.
 4. Prodávající může prostřednictvím Účtu spravovat údaje a umisťovat Zboží.
 5. Kupující může prostřednictvím Účtu spravovat údaje a činit Objednávky.
 6. Přístup k Účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající a Kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích sloužících k přístupu do Účtu.
 7. Prodávající a Kupující nejsou oprávněni umožnit využívání Účtu třetím osobám.
 8. Prodávajícímu a Kupujícímu je zakázáno na Účtu uvádět údaje nepravdivé, klamavé, urážlivé anebo poškozující Spol. Nulisec, Prodávajícího, Kupujícího anebo ostatní návštěvníky E-tržiště.

4. Spol. Nulisec

 1. Spol. Nulisec je správcem E-tržiště a Účtu. Spol. Nulisec zajišťuje provoz E-tržiště vč. zákaznické podpory.
 2. Spol. Nulisec je oprávněna dočasně uzavřít nebo zcela zrušit Účet Prodávajícího nebo Kupujícího, pokud Prodávající nebo Kupující poruší své povinnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách anebo ve smlouvě.
 3. V případě, že Spol. Nulisec zruší Prodávajícímu nebo Kupujícímu Účet, není možné témuž Prodávajícímu nebo Kupujícímu založit Účet nový, nedohodne-li se Spol. Nulisec s Prodávajícím nebo Kupujícím jinak.
 4. Spol. Nulisec je oprávněna kontrolovat a případně upravit či odstranit jakýkoli údaj na Účtu, který porušuje Všeobecné smluvní podmínky anebo smlouvu, je nepravdivý, klamavý, urážlivý anebo poškozuje Spol. Nulisec, Prodávajícího, Kupujícího anebo ostatní návštěvníky E-tržiště. O tom je Spol. Nulisec povinna Prodávajícího nebo Kupujícího informovat.
 5. Spol. Nulisec je oprávněna vést na Účtu statistické údaje o Prodávajícím a Kupujícím zobrazující hodnocení Prodávajícího a Kupujícího, počet učiněných Objednávek, splněných Objednávek, nesplněných Objednávek a další statistické údaje.

5. Obchodování

 1. Obchodování na E-tržišti a s tím spojené úkony probíhají prostřednictvím Účtu.
 2. V momentě, kdy Kupující odešle Objednávku, Objednávka je závazná a nelze stornovat není-li domluveno jinak s Prodávajícím.
 3. Prodávající je povinen do 24 hodin od doručení oznámení o učinění Objednávky Ověřit objednávku a provést buď Potvrzení objednávky, nebo Zamítnutí objednávky. V případě doručení oznámení o učinění Objednávky mimo stanovenou pracovní dobu Prodávajícího v Účtu, je Prodávající povinen Ověřit objednávku a provést buď Potvrzení objednávky nebo Zamítnutí objednávky během prvního dne stanovené pracovní doby.
 4. Lhůta k doručení Zboží, jež je předmětem Objednávky, je specifikována u každé Objednávky zvlášť. Prodávající může Lhůtu k doručení změnit, ale musí informovat Kupujícího.
 5. V případě Zamítnutí objednávky je Kupující oprávněn žádat Zboží v prezentovaném množství, jakosti nebo provedení učiněním nové Objednávky u Prodávajícího. V takovém případě postupuje Prodávající přiměřeně podle ust. 5.3. a násl. Všeobecných smluvních podmínek.
 6. Kupující musí dodržet Platební a Přepravní podmínky, které jsou uvedené u Prodávajícího a se kterými souhlasil Kupující při dokončení Objednávky.
 7. Prodávající je zavázán dodat Objednávku Kupujícímu v momentě, kdy provedl Potvrzení objednávky.

6. Cena a daně

 1. Cena Zboží je na E-tržišti uvedena včetně DPH v zákonné výši, není-li stanoveno jinak. V ceně není zahrnuto přepravné a další příslušné náklady, které hradí Kupující.

7. Obchodní podmínky a reklamace

 1. Prodávající umístí Obchodní podmínky a Reklamační řád na stránku Informace o obchodu daného Prodávajícího.
 2. Kupující souhlasí s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem Prodávajícího při odeslání Objednávky.
 3. Reklamace probíhá přímo mezi Kupujícím a Prodávajícím.
 4. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit. Prodávající je povinen řádně a včas informovat o této skutečnosti Kupujícího.
 5. Obchodní podmínky a Reklamační řád musí být v souladu s právními předpisy státu. Nastane-li situace neupravená Obchodními podmínkami Prodávajícího, použije se příslušný právní předpis.

8. Další ustanovení

 1. Prodávající je odpovědný za to, že
  1. Zboží neporušuje práva třetích osob vyplývajících z duševního vlastnictví;
  2. Zboží splňuje veškeré požadavky předepsané příslušnými právními předpisy;
  3. k výkonu podnikatelské činnosti splňuje veškeré požadavky předepsané příslušnými právními předpisy; a
  4. je oprávněn převést vlastnické právo ke Zboží.
 2. Prodávající nebo Kupující je Spol. Nulisec povinen nahradit škodu vzniklou Spol. Nulisec porušením povinností stanovených ve smlouvě, Všeobecných smluvních podmínkách anebo příslušných právních předpisech.
 3. Spol. Nulisec není odpovědná za porušení povinností stanovených ve smlouvě, Všeobecných smluvních podmínkách anebo příslušných právních předpisech Prodávajícím nebo Kupujícím.
 4. Zboží není v žádném okamžiku ve vlastnictví Spol. Nulisec.
 5. Prodávající je povinen splnit Objednávku ve smyslu Potvrzení objednávky, Zamítnutí objednávky anebo zajištění doručení Objednávky podle ust. 5.5. Všeobecných smluvních podmínek. V případě, že nebude schopen dostát uvedeným povinnostem, či dalším povinnostem vznikajícím v souvislosti s obchodováním na E-tržišti, je o tom povinen neprodleně informovat Kupujícího.
 6. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za Objednávku podle ust. 5.7. Všeobecných smluvních podmínek a převzít Zboží, jež je předmětem Objednávky. V případě, že nebude schopen dostát uvedeným povinnostem, či dalším povinnostem vznikajícím v souvislosti s obchodováním na E-tržišti, je o tom povinen neprodleně informovat Prodávajícího.
 7. Veškerá komunikace mezi Spol. Nulisec, Prodávajícím a Kupujícím probíhá prostřednictvím Účtu nebo e-mailu.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení Všeobecných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 2. Pro řešení sporů mezi Spol. Nulisec, Prodávajícím a Kupujícím vzniklými v souvislosti s obchodováním na E-tržišti nebo s Všeobecnými smluvními podmínkami se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, stanovuje jako místně příslušný soud prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 4, resp. Městský soud v Praze. Rozhodným právem je právo České republiky.
 3. Všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 7. března 2019.