1. Vymezení pojmů

 • Spol. Nulisec – obchodní společnost Nulisec s.r.o., se sídlem V Lužích 735/6, 142 00 Praha 4, IČO 06359621, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280896.
 • E-tržiště – internetový obchod provozovaný Spol. Nulisec na webových stránkách https://nulisec.com, https://nulisec.cz, https://nulisec.eu, https://buonban.cz a https://buonban.eu.
 • Zboží – spotřební zboží prezentované na E-tržišti určené k prodeji.
 • Účet – uživatelský účet s údaji k vyplnění stanovenými Spol. Nulisec zřízený na E-tržišti k nákupu či prodeji Zboží.
 • Podnikatel – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která má zřízen Účet a prodává Zboží.
 • Kupující – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která má zřízen Účet a kupuje Zboží.
 • Objednávka – objednávka Zboží učiněná Kupujícím na E-tržišti u jednoho či více Podnikatelů.
 • Ověření objednávky – zjištění, zda Podnikatel disponuje Zbožím v Objednávce požadovaném množství, jakosti a provedení.
 • Potvrzení objednávky – informování Kupujícího o skutečnosti, že Podnikatel disponuje Zbožím v Objednávce požadovaném množství, jakosti a provedení.
 • Zamítnutí objednávky – informování Kupujícího o skutečnosti, že Podnikatel nedisponuje Zbožím v Objednávce požadovaném množství, jakosti a provedení a v jakém přesném množství, jakosti a provedení Zboží disponuje.
 • Reklamace – uplatnění práv z vadného plnění.
 • Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky vytvořené Spol. Nulisec.

2. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti Spol. Nulisec, Podnikatele a Kupujícího vznikající v souvislosti s obchodováním na E-tržišti.
 2. Odchylná ustanovení sjednaná ve smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 3. Znění Obchodních podmínek může Spol. Nulisec jednostranně a v přiměřeném rozsahu měnit. O tom je Spol. Nulisec povinna řádně a včas informovat Podnikatele a Kupujícího.

3. Účet

 1. Podnikatel a Kupující jsou povinni si za účelem nákupu či prodeje Zboží zřídit Účet. Účet si mohou zřídit jen právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby starší 18 let.
 2. Podnikatel a Kupující jsou povinni na Účtu uvádět pravdivé a úplné údaje. Tyto údaje jsou dále povinni aktualizovat bezodkladně tak, aby vždy odpovídaly skutečnosti.
 3. Podnikatel je povinen k řádnému provozu Účtu poskytnout Spol. Nulisec seznam Zboží a produktové fotografie Zboží.
 4. Podnikatel může prostřednictvím Účtu spravovat údaje a umisťovat Zboží.
 5. Kupující může prostřednictvím Účtu spravovat údaje a činit Objednávky.
 6. Přístup k Účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Podnikatel a Kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích sloužících k přístupu do Účtu.
 7. Podnikatel a Kupující nejsou oprávněni umožnit využívání Účtu třetím osobám.
 8. Podnikateli a Kupujícímu je zakázáno na Účtu uvádět údaje nepravdivé, klamavé, urážlivé anebo poškozující Spol. Nulisec, Podnikatele, Kupujícího anebo ostatní návštěvníky E-tržiště.

4. Spol. Nulisec

 1. Spol. Nulisec je správcem E-tržiště a Účtu. Spol. Nulisec zajišťuje provoz E-tržiště vč. zákaznické podpory.
 2. Spol. Nulisec je oprávněna dočasně uzavřít nebo zcela zrušit Účet Podnikatele nebo Kupujícího, pokud Podnikatel nebo Kupující poruší své povinnosti uvedené v Obchodních podmínkách anebo ve smlouvě.
 3. V případě, že Spol. Nulisec zruší Podnikateli nebo Kupujícímu Účet, není možné témuž Podnikateli nebo Kupujícímu založit Účet nový, nedohodne-li se Spol. Nulisec s Podnikatelem nebo Kupujícím jinak.
 4. Spol. Nulisec je oprávněna kontrolovat a případně upravit či odstranit jakýkoli údaj na Účtu, který porušuje Obchodní podmínky anebo smlouvu, je nepravdivý, klamavý, urážlivý anebo poškozuje Spol. Nulisec, Podnikatele, Kupujícího anebo ostatní návštěvníky E-tržiště. O tom je Spol. Nulisec povinna Podnikatele nebo Kupujícího informovat.
 5. Spol. Nulisec je oprávněna vést na Účtu statistické údaje o Podnikateli a Kupujícím zobrazující hodnocení Podnikatele a Kupujícího, počet učiněných Objednávek, splněných Objednávek, nesplněných Objednávek a další statistické údaje.

5. Obchodování

 1. Obchodování na E-tržišti a s tím spojené úkony probíhají prostřednictvím Účtu.
 2. Podnikatel je povinen do 48 hodin od doručení oznámení o učinění Objednávky Ověřit objednávku a provést buď Potvrzení objednávky, nebo Zamítnutí objednávky.
 3. Kupující je oprávněn do 24 hodin od doručení Potvrzení objednávky Objednávku stornovat. V případě, že Objednávka není stornovaná, Podnikatel učiní vše, co je nezbytné k realizaci Objednávky (např. zašle fakturu Kupujícímu, doručí Zboží, jež je předmětem Objednávky, na Kupujícím určené míso).
 4. Lhůta k doručení Zboží, jež je předmětem Objednávky, je specifikována u každé Objednávky zvlášť.
 5. V případě Zamítnutí objednávky je Kupující oprávněn žádat Zboží v Podnikatelem prezentovaném množství, jakosti nebo provedení – učiní novou Objednávku. V takovém případě postupuje Podnikatel přiměřeně podle ust. 5.2. a násl. Obchodních podmínek.

6. Cena, daň a smluvní pokuta

 1. Cena Zboží je na E-tržišti uvedena včetně DPH v zákonné výši, není-li stanoveno jinak. V ceně není zahrnuto přepravné a další příslušné náklady, které hradí Kupující.
 2. V případě prodlení Podnikatele nebo Kupujícího s úhradou peněžitého plnění vzniklého v souvislosti s obchodováním na E-tržišti, je Podnikatel nebo Kupující povinen zaplatit Spol. Nulisec smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každých započatých 24 hodin prodlení, a to vždy jednou měsíčně do posledního dne každého kalendářního měsíce, v němž prodlení trvalo.
 3. V případě prodlení Podnikatele nebo Kupujícího s nepeněžitým plněním vzniklého v souvislosti s obchodováním na E-tržišti, je Podnikatel nebo Kupující povinen zaplatit Spol. Nulisec smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení, a to vždy jednou měsíčně do posledního dne každého kalendářního měsíce, v němž prodlení trvalo.
 4. Ujednání o smluvní pokutě podle 6. článku Obchodních podmínek neomezuje právo Spol. Nulisec domáhat se náhrady škody po Podnikateli nebo Kupujícím – aplikace § 2050 zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.

7. Reklamace

 • Reklamace probíhá přímo mezi Kupujícím a Podnikatelem.

8. Další ustanovení

 1. Podnikatel je odpovědný za to, že
  1. Zboží neporušuje práva třetích osob vyplývajících z duševního vlastnictví;
  2. Zboží splňuje veškeré požadavky předepsané příslušnými právními předpisy;
  3. k výkonu podnikatelské činnosti splňuje veškeré požadavky předepsané příslušnými právními předpisy; a
  4. je oprávněn převést vlastnické právo ke Zboží.
 2. Podnikatel nebo Kupující je Spol. Nulisec povinen nahradit škodu vzniklou Spol. Nulisec porušením povinností stanovených ve smlouvě, Obchodních podmínkách anebo příslušných právních předpisech.
 3. Spol. Nulisec není odpovědná za porušení povinností stanovených ve smlouvě, Obchodních podmínkách anebo příslušných právních předpisech Podnikatelem nebo Kupujícím.
 4. Odpovědnost Spol. Nulisec za škodu způsobenou v souvislosti s obchodováním na E-tržišti je omezena do výše 50.000,- Kč.
 5. Zboží není v žádném okamžiku ve vlastnictví Spol. Nulisec.
 6. Podnikatel je povinen splnit Objednávku ve smyslu Ověření objednávky, Potvrzení objednávky, Zamítnutí objednávky anebo zajištění doručení Objednávky podle ust. 5.5. Obchodních podmínek. V případě, že nebude schopen dostát uvedeným povinnostem, či dalším povinnostem vznikajícím v souvislosti s obchodováním na E-tržišti, je o tom povinen neprodleně informovat Spol. Nulisec.
 7. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za Objednávku podle ust. 5.4. Obchodních podmínek a převzít Zboží, jež je předmětem Objednávky. V případě, že nebude schopen dostát uvedeným povinnostem, či dalším povinnostem vznikajícím v souvislosti s obchodováním na E-tržišti, je o tom povinen neprodleně informovat Spol. Nulisec.
 8. Veškerá komunikace mezi Spol. Nulisec, Podnikatelem a Kupujícím probíhá prostřednictvím Účtu nebo e-mailu.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 2. Pro řešení sporů mezi Spol. Nulisec, Podnikatelem a Kupujícím vzniklými v souvislosti s obchodováním na E-tržišti nebo s Obchodními podmínkami se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, stanovuje jako místně příslušný soud prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 4, resp. Městský soud v Praze. Rozhodným právem je právo České republiky.
 3. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. února 2019.